Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Menu

Ελαφρά Οχήματα

Έλεγχος ελαφρών οχημάτων (επιβατικά και φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο ή ίσο με 3,5t) Εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας, προιγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης) υπάρχουν έλεγχοι στους οποίους απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα, όπως:

Για τον Έλεγχο Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΧΙ)

  • Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμου σήματος από την Π.Ο.ΕΙ.Α.Τ.Α
  • Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη και συντηρητή του ταξίμετρου
  • Άδεια εγκατάστασης CB

Για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (προκειμένου να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως καύσιμο το υγραέριο)

  • Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα 1 της Υ.Α. 18586/698 (ΦΕΚ411/Β/29-3-2000) και στην τροποποίησή της 42096/5050(ΦΕΚ2269/Β/2013)
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της μετάφρασης της δήλωσης συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρίας του εξοπλισμού υγραεριοκίνησης (απαιτείται μόνο για τα οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας)
  • Παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού διασκευής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, καθώς και ότι η ημερομηνία εγκατάστασης που αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη είναι ίδια με αυτή του παραστατικού τοποθέτησης του εξοπλισμού

Για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος με εγκατάσταση υγραεριοκίνησης

  • Κατά τον περιοδικό έλεγχο αναζητείται -αρχικά- η υπεύθυνη δήλωση της αρχικής εγκατάστασης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εύρεσή της από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών ή το ΚΤΕΟ που πραγματοποιήθηκε ο αρχικός έλεγχος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση περιοδικού ελέγχου. Η τελευταία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα 2 της Υ.Α. 18586/698 (ΦΕΚ411/Β/29-3-2000) και στην τροποποίησή της 42096/5050(ΦΕΚ2269/Β/2013), η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου πέραν του ενός μήνα
  • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αντικατάστασης του πνεύμονα, της δεξαμενής ή του ηλεκτρονικού εγκεφάλου του συστήματος υγραεριοκίνησης, απαιτείται ειδικός τεχνικός έλεγχος της εγκατάστασης (αρχικός έλεγχος).

Για τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης μικρότερα ή ίσα των 3,5 tn

  • Παραστατικό ογκομέτρησης που να αποδεικνύει ότι η δεξαμενή που φέρει το όχημα είναι χωρητικότητας (όχι ωφέλιμο φορτίο) μικρότερη ή ίση των 1000λίτρων

Για τον έλεγχο φορτηγών με υδραυλική πόρτα

  • Υπηρεσιακό σημείωμα από την Διεύθυνση Μεταφορών ή αναλυτική αναγραφή των στοιχείων της υδραυλικής πόρτας στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από το ΙΚΤΕΟ Βέροιας ή Νάουσας για έλεγχο ή και επανέλεγχο του οχήματός σας ανεξάρτητα από το ποιο ΚΤΕΟ σας εξυπηρέτησε την τελευταία φορά

Πιστοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βέροια Μακροχώρι

2331043333

info@kteover.gr

Βέροια Ν.Π.Ο

2331044333

info@kteover.gr

Νάουσα

2332052800

info@kteonao.gr

Βρείτε μας στο Facebook

facebook.com/kteover/